Sector industrial SUD-I02 de Seròs

Tipus de document:   

Pla Parcial Urbanístic

Projecte de Reparcel·lació 

Localització: Seròs

Any: 2013

Estat:

PPU: Aprovació definitiva

PR: Aprovació definitiva 

SUD102 de Seròs
SUD102 de Seròs

Zonificació
Zonificació

Ordenació
Ordenació

SUD102 de Seròs
SUD102 de Seròs