top of page

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TÈCNIC

Àrea d'arquitectura

 

 • Redacció de projectes d'edificació, totals o per les fases d'estudis previs, avantprojectes, bàsics i executius.

 • Coordinació amb els projectes d'enginyeries

 • Direccions d'obra i control de qualitat

 • Coordinacions de seguretat i salut

 • Coordinació dels processos

 • Supervisió de les contractacions i anàlisis pressupostaris

 • Amidaments i pressupostos

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica

 • Assessorament en gestió de processos integrals de gestió de sòl i edificació

 • Taxacions

 • Informes Pericials

 • Certificacions i informes

 • Building Information Modeling (BIM)

 

Àrea de Project Management   

 

 • Assessorament i control del disseny durant tot el projecte

 • Optimització de la contractació

 • Seguiment del compliment de les normatives

 • Seguiment i control del pressupost global del projecte

 • Seguiment i control dels terminis d'entregues

 • Seguiment i control dels processos de qualitat

 • Gestions amb les companyies subministradores

 • Gestions amb les administracions públiques

 • Gestions amb entitats supramunicipals per dur a terme millores en les infraestructures o per aconseguir millores en els recursos existents (subvencions)

 •  Coordinació de la documentació tècnica i administrativa 

 

Àrea d'Urbanisme

 

 • Redacció de planejament territorial

 • Redacció de Plans d'Ordenació Urbanística Municipal

 • Redacció i tramitació de modificacions puntuals de planejament i formulació de convenis

 • Redacció de documents per al planejament derivat (PPU, PMU, PEU)

 • Processos de Participació Ciutadana

 • Elaboració de catàlegs de sòl no urbanitzable (SNU)

 • Elaboració de catàlegs de patrimoni

 • Definició de plans de barris

 • Realització i tramitació d'informes, al·legacions i recursos d'alçada.

 • Redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació

 • Control de qualitat de serveis contractats a externs

 • Anàlisi, suport i cobertura tècnica i jurídica de projectes mitjançant la redacció d'estudis de viabilitat i valoracions urbanístiques

Àrea d'enginyeria civil

 

 • Planificació i estudis bàsics d'urbanització

 • Redacció de projectes d'urbanització

 • Estudis de seguretat i salut

 • Direcció d'obres

 • Coordinació durant la direcció d'obra de seguretat i salut

 • Control de qualitat

 

Estudis complementaris

 

 • Memòries Socials

 • Estudis de mercat i valoracions immobiliàries

 • Estudis econòmics

 • Sistemes d'informàtica geogràfic

 • Aixecaments topogràfics

 • Estudis de mobilitat

 • Estudis d'inundabilitat

 • Estudis ambientals

 • Estudis arqueològics i de patrimoni històric

ÀREA DE CONSULTORIA I ASSESORAMENT

Assessorament a administracions públiques

 

 • Assessorament en planejament i gestió urbanística, usos del sòl i edificació

 • Serveis de desenvolupament i dinamització econòmica a municipis

 • Garantia de la adequació a l'ordenament urbanístic i a la normativa sectorial o d'ús del sòl en aplicació del planejament general vigent.

 • Gestió de patrimoni i catàlegs municipals.

 • Assessorament en l'elaboració d'ordenances relatives a l'edificació, els sóls i les activitats

 • Assessorament en l'elaboració d'ordenances relatives a l'edificació i l'habitatge

 • Recolzament tècnic en l'àrea jurídica administrativa i de contractació

 • Assessorament i control per a la protecció de la legalitat urbanística i la seguretat dels edificis i les obres

 • Estudis de viabilitat de projectes d'obra promoguts per l'administració (disseny de projectes i memòria valorada d'aquest)

 • Elaboració d'informes i dictàmens pericials de patologies de la construcció

 • Peritatges  de danys i sinistres a edificis

 • Assessories tècniques

 • Alertes de subvencions

Assessorament a entitats financeres en gestió d'actius

 • Anàlisis d'oportunitats urbanístiques i immobiliàries amb l'objectiu d'extreure'n la màxima rendibilitat de l'actiu

 • Anàlisi de mercats immobiliaris nacionals i internacionals i detecció d'oportunitats de negoci

 • Elaboració d'informes immobiliaris sectorials (industrial/ logístic residencial  comercial)

 • Assessorament tècnic i jurídic

 • Estudis de viabilitat econòmica

 • Informes tècnics d'avaluació dels diferents actius (sòls urbanitzables, solars, promocions en curs o immoble acabats)

 • Detecció i localització de sòl

 • Anàlisi de l'estructura de la propietat

 • Anàlisi del planejament urbanístic vigent

 • Valoracions urbanístiques

 • Estudi de viabilitat de transformació del sòl i millora de paràmetres urbanístics

 • Informes de mercat dels sector immobiliari (residencial, industrial, terciari i comercial)

 • Anàlisi econòmica d'operacions, càlcul d'aprofitaments, disciplina i jurisprudència

 • Assessorament en la venda del projecte, recuperació de la inversió

 • Assessorament en la gestió de vehicles de recuperació de morositats

 • Assessorament en l'optimització i/o desinversió d'actius immobiliaris

bottom of page