Sector PERI-1 d'Alpicat

Tipus de document: 

Modificació Puntual de les NNSS

Pla de Millora Urbana

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Alpicat

Any: 2009

Estat:

MP: Aprovació definitiva

PMU: Aprovació definitiva

PR: En tràmit

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com