Sector PERI-1 d'Alpicat

Tipus de document: 

Modificació Puntual de les NNSS

Pla de Millora Urbana

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Alpicat

Any: 2009

Estat:

MP: Aprovació definitiva

PMU: Aprovació definitiva

PR: En tràmit

Secció general
Secció general

Sector PERI-1
Sector PERI-1

Secció general
Secció general

Secció general
Secció general