Sectors PAU V-5 i PAU V-6 d'Alcarràs

Tipus de document: 

Modificació Puntual del POUM

Projecte de Reparcel·lació

Projecte d'Urbanització

Localització: Alcarràs

Any: 2011

Estat:

Aprovació definitiva

Situació
Situació

Emplaçament
Emplaçament

Vials
Vials

Situació
Situació