Sectors PAU V-5 i PAU V-6 d'Alcarràs

Tipus de document: 

Modificació Puntual del POUM

Projecte de Reparcel·lació

Projecte d'Urbanització

Localització: Alcarràs

Any: 2011

Estat:

Aprovació definitiva

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com