Plurifamiliar a La Bordeta

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   6.791,15 m²

Localització: La Bordeta, Lleida

Any: 2010

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com