30 habitatges a Ciutat Jardí

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   6.276,90 m²

Localització: Ciutat Jardí, Lleida

Any: 2015

Estat: Concurs

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com