PAU-23 de Bellpuig

Tipus de document:  

Modificació Puntual del POUM

Localització: Bellpuig

Any: 2015

Estat:

Aprovació definitiva

Situació
Situació

Emplaçament
Emplaçament

Zonificació
Zonificació

Situació
Situació