Sector industrial "Partida d'Avinganya" d'Alcarràs

Tipus de document: 

Pla Parcial Urbanístic

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Alcarràs

Any: 2008

Estat:

PPU: Aprovació definitiva

Situació
Situació

Ordenació
Ordenació

Parcel·les resultants
Parcel·les resultants

Situació
Situació