Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres

Tipologia:   Habitatge unifamiliar

Superfície:   100,35 m²

Any: 2019

Estat: Avantprojecte

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com